Okategoriserade

Vänsterpartiet värnar om lasarettet i Enköping

Enköpings lasarett ska stärkas och utvecklas till gagn för innevånarna i Enköping och Håbo, men också för innevånarna i länets övriga delar. Det är patienternas vårdbehov och vårdens kvalitet som ska forma organisationen, inte lokala maktintressen. Moderaternas krav på privatisering av lasarettet och dess verksamhet utgör det stora hotet och kommer att göra det lilla sjukhuset mer sårbart i en framtid där sjukvården utvecklas allt snabbare.
Vänsterpartiet i Uppsala län har antagit ett landstingspolitiskt program.

I det nya programmet understryks att hälsan är en klass- och könsfråga, där oacceptabla skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män måste utjämnas. Arbetet med att få stopp på mäns våld mot kvinnor måste stärkas.

Det behövs en radikal folkhälsopolitik med större resurser för att förbättra hälsoläget. Fler och mer tillgängliga kulturaktiviteter är en del i en sådan satsning.

Barn och ungdomars hälsa måste prioriteras och riktade insatser göras för vissa riskgrupper utifrån identifierade skillnader beroende på kön och socioekonomiska förhållanden.

Det behövs en förbättrad tillgänglighet till primärvård och psykiatri. Det nya team-baserade arbetssättet inom primärvården ska utvecklas och samarbetet med andra öka.

Akademiska sjukhuset roll som forsknings- och utbildningssjukhus med stor betydelse för regional utveckling måste lyftas fram. Verksamheten vid lasarettet i Enköping ska stärkas och utvecklas.

I avvaktan på en ny tandvårdsförsäkring ska frisktandvården med möjlighet till abonnemang utvecklas.

Landstinget ska vara en tydlig och bra arbetsgivare. Osakliga löneskillnader p g a kön ska inte få förekomma, Heltid ska vara möjligt för den som vill. Sjukfrånvaron ska halvers till år 2008. Så mycket som möjligt ska utföras i egen regi.

Landstinget ska bygga ut tågtrafiken så mycket som möjligt. Planering och projektering av Enköpingsbanan ska komma igång snarast. Taxorna inom kollektivtrafiken ska hållas låga.

Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens 12 mars 2006
Gnm
Maria Fregidou-Malama, distriktsordförande
Sören Bergqvist, personallandstingsråd

För ytterligare information:

Sören Bergqvist, landstingsråd (v)
tel 018-611 60 21, mobil 070-358 75 78
e-post: [email protected]

Skriv en kommentar