Goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättningar ska ges möjligheter till goda levnadsvillkor och att kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Dessa grundläggande principer uttrycks i FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. För att kunna leva upp till dessa krävs åtgärder inom en mängd olika områden i samhället.

Grundläggande för en god hälsa är arbete och sysselsättning och ekonomisk trygghet. Regionen ska, inom sitt ansvarsområde och i samverkan med kommuner, försäkringskassa och andra myndigheter, göra allt för att undanröja diskriminering, göra vården jämlik och på lika villkor och utjämna skillnader i hälsa och bidra till att människor med funktionsnedsättningar ska kunna få arbete och sysselsättning. För att öka möjligheterna till arbete och sysselsättning behövs såväl förbättrat arbetsmarknadsstöd liksom ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vänsterpartiet har i riksdagen lagt förslag som skulle göra det möjligt att anställa fler med lönebidrag, samt förbättra förutsättningarna för sociala arbetskooperativ. 

Tillgång till bra hjälpmedel är för många med funktionsnedsättning nödvändigt för att klara det dagliga livet och möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället. Region Uppsala ansvarar för hjälpmedel till barn och unga under 21 år, samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation. Inom hjälpmedelsområdet sker en ständig utveckling mot bättre hjälpmedel och nya hjälpmedel kommer, till exempel på datorområdet. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få ta del av de ökade möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. De avgifter som tas ut för hjälpmedel måste ligga på en sådan nivå att ingen av ekonomiska skäl avstår från ett nödvändigt hjälpmedel

Betydelsen av tidiga och väl fungerande rehabiliteringsinsatser, vid skada eller sjukdom, är väl känt. Här måste regionen stärka rehabiliteringsinsatserna och få en fungerande vårdkedja mellan sjukhusnivå och primärvårdsnivå och stärka samverkan med kommunerna.

Tillgänglighetshinder i lokaler och inom kollektivtrafiken ska undanröjas. Vid om- och nybyggnationer ska brukarorganisationer vara med i ett tidigt skede och kunna påverka.

Brukarorganisationerna har en viktig roll i att bevaka och föra fram de funktions-
hindrades intressen och krav. Region Uppsala ger organisationsstöd till länsorganisationer och bidrag till lokaler för dessa. Detta stöd får inte urholkas. Brukarorganisationerna måste få information från regionen frågor som berör människor med funktionsnedsättningar och ges goda möjligheter att komma med synpunkter inför olika beslut och att kunna följa utredningar. Region Uppsala har träffat ett samverkans-avtal med handikappföreningarna kring dessa frågor och måste leva upp till detta. 

Vänsterpartiet ser brukarnas organisationer som en viktig resurs och samarbetspartner för regionen i arbetet med att förbättra vården och levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar.
Vi ser positivt på stöd till Brukarrevisioner, dvs. granskningar som görs av brukare av hur verksamheter fungerar.

Vänsterpartiet vill:

  • Att regionens förvaltningar utifrån fastställd likabehandlingspolicy, utarbetar planer för att öka likabehandlingen.
  • Att resurserna för rehabilitering stärks.
  • Att avgifterna på hjälpmedel ska vara låga.
  • Att brukarorganisationerna ses som viktiga samverkansparter.
  • Att tillgänglighetshinder i allmänna lokaler undanröjs.
  • Att öka möjligheterna till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar.