Vård och omsorg

Region Uppsalas skattenivå är ovanligt låg när den jämförs med andra

I februari fick Regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar ekonomi till styrelsens sammanträde i september. Vänsterpartiet yrkade och fick bifall på fyra viktiga punkter för att komma till rätta med Region Uppsalas ekonomi. Här kommenterar vi dem och hur de har behandlats hittills.  

1. Öka personalens delaktighet i beslut.  

Region Uppsalas ekonomi skulle se ännu dystrare ut om det inte vore för personalens ansträngningar. Det är bara genom att bereda ännu större plats åt personalens engagemang som arbetet för en långsiktig hållbar ekonomi kan bli framgångsrikt. Därför har Vänsterpartiet begärt en redovisning av hur personalen kan göras mer delaktig i arbetet med regionens ekonomiska obalanser. Det saknas i stort sett helt i rapporten och även om det idag finns seriösa försök ute i verksamheten att fånga upp personalens idéer, behövs det betydligt större ansträngningar för att öka personalens delaktighet och inflytande. 

2. Analysera vårdbehoven.  

Hur ser vårdbehoven ut idag och på längre sikt?  Hur mycket mer vård uppskattas krävas för att uppfylla vårdgarantin med dagens struktur? Rapporten innehåller en analys av vårdens utveckling över tid och pekar på möjliga scenarier framåt. Tyvärr saknas en uppskattning av vilka ytterligare resurser som krävs för att uppnå vårdgarantin nu och i framtiden, även om det framkommer att Region Uppsala skulle behöva höja skatten med 36 öre för att komma upp i en genomsnittsnivå bland Sveriges regioner, sett till vilka uppdrag regionen har. Det tar vi som ett tecken på att nuvarande ledning saknar ambition att korta köerna.  

3. Utvärdera vårdvalen.  

Det har aldrig gjorts en heltäckande utredning av hur vårdvalen har påverkat vården i länet och Region Uppsalas ekonomi. En utredning av vårdvalet inom gynekologi som gjordes 2016 visade att kostnaderna ökade i snabbare takt än vårdtillfällena. En utvärdering av vårdvalen inom Stockholms läns landsting konstaterade tecken på att ”vissa besök och åtgärder görs inte utifrån patienters behov utan som en effekt av konkurrensen och den höga efterfrågan”. Därför yrkade vi att en utvärdering görs av vårdvalen inom Region Uppsala, utifrån ett kostnadsperspektiv och vårdvalens förmåga att leverera vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Denna utvärdering behandlas inte i rapporten men kommer att ske under hösten. Vi ser fram emot utvärderingens resultat. 

4. Analysera hur den ansträngda personalsituationen påverkar ekonomin och vården.  

Vi menar att personalens pressade situation leder till en negativ spiral då allt fler söker sig från vården, med inställda operationer och stängda vårdplatser, växande vårdköer och minskade riks‐ och regionintäkter som följd. I denna situation blir arbetsbelastningen för hög, vilket i sin tur leder till ökad ohälsa bland vårdpersonal. Vi är övertygade om att satsningar på personalen kan komma att öka sjukvårdens effektivitet och därmed stärka Region Uppsalas förmåga att uppnå balans mellan vårdbehov och resurser. Då personalfrågan och ekonomins långsiktiga hållbarhet är så intimt sammankopplade menar vi att det är beklagligt att den blågröna politiska ledningen har valt att lyfta bort denna aspekt från ärendet om långsiktig ekonomi och istället hänskjuta det till projektet ”Region Uppsalas viktigaste resurs” – ett projekt som hittills har levererat ett klent resultat. Om vi inte inser att vårdpersonalens alltför ansträngda arbetssituation ligger till grund för regionens skakiga ekonomi kommer vi aldrig att komma till rätta med situationen. Därför behövs Vänsterpartiets politik för personalsatsningar!  

Slutligen tycker vi att rapporten är välgjord och kommer att utgöra en gemensam grund för den politiska debatten framöver. Det finns mycket att hämta från rapporten, men vi vill här framhålla några aspekter.  

Det finns inga möjligheter att hämta in fler resurser från taxehöjningar i kollektivtrafiken. Våra avgifter är redan bland de högsta i landet. Inriktningen framöver måste bli att öka antalet resenärer – och det kräver snarare lägre priser i linje med de förslag som Vänsterpartiet tidigare har lämnat.  

Trots att Akademiska sjukhuset har gått med stora underskott under lång tid ligger sjukhusets kostnadsnivå i paritet med övriga universitetssjukhus. Det tyder på att vår bedömning att sjukhuset konsekvent har underfinansierats är den rätta.  

Som tidigare nämnts klarlägger rapporten att Region Uppsalas skattenivå är ovanligt låg när den rätta jämförelsen med andra regioner görs. Mot denna bakgrund är det svårt att se en lösning på obalanserna i regionens ekonomi som inte innebär någon form av skattehöjning.  

 

Skriv en kommentar