Kollektivtrafik

Behåll busskurerna!

I Upsala Nya Tidning 16/8 framkommer att flera busskurer efter väg 55 mellan Uppsala och Enköping tas bort i samband med att busskurerna byggs om. Orsaken som anges är att för få använder dem.

Att riva befintliga busskurer anser Vänsterpartiet är en väldigt rigid tolkning av de riktlinjer som finns kring hållplatser. Vi vill i stället behålla busskurer där de finns i dag, om det inte finns särskilda skäl till något annat, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet.

Dessa ska självklart också omfattas av ombyggnationer och anpassningar för funktionshindrade. Vänsterpartiet vill även bejaka lokala initiativ kring hållplatserna. Om exempelvis ett byalag eller en idrottsförening vill ordna ett eget väderskydd där det i dag inte finns, ska regionen vara behjälplig i det arbetet.

Kollektivtrafiken är en viktig del i regionens klimatarbete. Vägtransporter och då framförallt personbilar står för en stor del av Sveriges växthusutsläpp. Om vi ska ha en chans att klara klimatmålen måste fler ställa undan bilen och i stället ta bussen eller tåget. Då gäller det att kollektivtrafiken upplevs som ett attraktivt alternativ, både när det gäller kostnad och bekvämlighet. Hittills går inte omställningen så snabbt som vi hade önskat. Regionen har ett uppsatt mål om att fördubbla antalet resor i kollektivtrafiken mellan år 2006 och 2020.

2015 var ökningen 1,1 miljoner resor, vilket motsvarar 36 procent av takten som krävs för att nå fördubblingsmålet. Man borde snarare fundera på hur vi ska få fler att åka från de hållplatser som i dag har få påstigande, i stället för att ge upp och göra dem ännu mindre lockande, säger Sverker Åslund, Vänsterpartiets ledamot i Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala.

Vänsterpartiet har motsatt sig de prishöjningar i kollektivtrafiken som gjorts de senaste åren och som kommer nästa år. Vi vill även återinföra det billigare stadskortet för Uppsala med omliggande kransorter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som utgör den styrande minoriteten i Region Uppsala, har motiverat prishöjningarna med att dessa krävs för en hög kvalitet på kollektivtrafiken. Färre busskurer kan knappast ses som en kvalitetshöjning. Inte heller uppmuntrar det till fler kollektivresor, säger Sören Bergqvist.

Kontaktuppgifter

Sören Bergqvist, regionråd, V, Region Uppsala.
Tel: 070-358 75 78
[email protected]

Sverker Åslund, Ledamot i Kollektivtrafiknämnden V, Region Uppsala. [email protected]
Tel: 070-615 14 98

Skriv en kommentar