Miljö

Öka andelen skyddad natur i Knivsta: gör Gredelby hagar och Tunsta träsk till reservat

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har gott om natur, men väldigt lite av den är skyddad. Enligt Konventionen för biologisk mångfald och dess Nagoyaplan bör 17 procent av naturmarker skyddas. I Sverige är snittet skyddad natur 11 procent och i Knivsta endast 4 procent. Det vill Vänsterpartiet förändra och gläds åt ett antal framgångar som vi lokalt lyckats med.

Vår motion om kartläggning av ekosystemtjänster, som skrevs efter inspiration av Emma Wallrup, antogs av kummunfullmäktige 2015. Den vävdes in som en viktig del i Grönstrukturplanen som är en bra plan och antogs 2016. Tillsammans med Miljöpartiet har Vänsterpartiet motionerat om att öka andelen skyddad natur i Knivsta, ett första steg är att inrätta ett kommunalt reservat i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Den motionen är nu äntligen på väg fram till kommunstyrelsen och föreslås beviljas. En annan gemensam motion mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet som redan beviljats är den om inventering av samt riktlinjer och mål för utemiljöer vid skolor och förskolor.

Trots dessa framgångar är Vänsterpartiet och många Knivstabor oroliga att den snabbt växande kommunen blir för tätt och högt bebyggd. Vi har många riksintressen i kommunen som vi måste skydda och bevara och en fantastisk natur som vi vill ska vara lätt tillgänglig och nära för Knivstabor i olika åldrar. I det pågående översiktsplanearbetet är det nu viktigt att naturen får den plats som är nödvändig för att skapa de gröna rum som behövs för en ekologisk och social hållbarhet av Knivsta kommun. Kommunen där framtiden bor.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens 12 mars 2017 i Knivsta

Skriv en kommentar