Uncategorized

Inga vårdpengar till riskkapitalister, uttalande.

INGA VÅRDPENGAR TILL RISKKAPITALISTER!

Vänsterpartiet i Uppsala län anser att den privatisering och marknadsanpassning av sjukvården som nu genomförs, gynnar de friska/sällansjuka på bekostnad av dem med stora eller långvariga behov. Detta strider uppenbarligen mot Hälso- och sjukvårdslagen. Den fria etableringsrätten för privata vårdgivare och de utförsäljningar som borgarna genomför bidrar också till att skattepengar avsedda för vård, går till riskkapitalbolag med säte i skatteparadis och vars enda syfte är att tjäna mer pengar.

Vänsterpartiet kräver;
att landstinget i Uppsala län stoppar all vidare utförsäljning av vårdcentraler eller annan vårdverksamhet,
att landstinget snarast möjligt återtar de tre vårdcentraler som Carema idag driver på entreprenad,
att landstinget redovisar hur mycket skattepengar som utbetalats till vårdbolag som ägs av riskkapitalbolag.

Bakgrund

”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” Hälso- och sjukvårdslagen §2.

”Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.” Hälso- och sjukvårdslagen §7

Riksdagen har beslutat att alla landsting, oavsett majoritet, måste tillåta fri etablering för privata vårdgivare inom primärvården. Denna tvångslag (LOV) gör det omöjligt för landstingen att avgöra, utifrån befolkningens behov, var nya vårdcentraler ska etableras. Genom den ersättningsmodell som borgarna infört i landstinget, är de friskas val av vårdcentraler avgörande för finansieringen av primärvården. Vidare är det endast de som aktivt listar sig som genererar pengar, trots att landstinget alltid ansvarar för hela befolkningen. Det är helt uppenbart att detta sammantaget strider mot Hälso- och sjukvårdslagens krav.

I spåren av privatiseringar har nya aktörer etablerat sig på den lukrativa vårdmarknaden, de s k riskkapitalbolagen. Deras enda syfte är att köpa upp vårdbolag, maximera deras lönsamhet och sedan sälja vidare till högstbjudande. Ett exempel är Carema, det vårdbolag som driver Sävja, Liljeforstorg och Enköpings vårdcentraler, som köptes av riskkapitalbolaget 3i år 2005 för 1,85 miljarder kronor. Omsättningen och lönsamheten ökade, Carema växte och koncernen döptes om till Ambea. Fyra år senare såldes Ambea/Carema till Triton för 8, 3 miljarder kronor, en reavinst på 6,45 miljarder.

För mer information:

Sören Bergqvist, landstingsråd (v)
tel 018-611 60 21

Skriv en kommentar