Rapporter från Regiongruppen

Rapporter från Regiongruppen

April 2016

Fortsatt tufft för Akademiska sjukhuset

Det ekonomiska läget är ansträngt och effektiviseringarna beräknas ge effekt först under andra halvåret. Platssituationen har förbättrats något men fortfarande är mellan 50 och 70 vårdplatser stängda p g a personalbrist. Det betyder att tillgängligheten inte har förbättrats och vårdköerna fortsätter att vara långa.

10 miljarder till kommuner och Landstinget i Uppsala län

Tack vare Vänsterpartiet får kommuner och landsting sammanlagt 10 miljarder nästa år och det är ett permanent tillskott. För Uppsala län ser fördelning ut så här:

Enköping 25 604 142
Heby 8 743 864
Håbo 8 272 313
Knivsta 8 445 683
Tierp 10 622 209
Uppsala 130 790 498
Älvkarleby 8 463 206
Östhammar 8 942 163
Summa kommuner 209 884 077
Uppsala läns landsting 63 474 344

Totalt länet 273 358 422

Personalparkering på Akademiska sjukhuset

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt ett förslag på höjning av parkeringsavgifterna på Akademiska sjukhuset. Framför allt är det personalen som drabbas av mer än fördubblade avgifter men också att avgift ska betalas under dygnets alla timmar. Vänsterpartiet delar uppfattningen att avgifterna behöver höjas. Dels för att undvika förmånsbeskattning men dels också för att förmå personalen att åka kollektivt. Vänsterpartiet vill dock ha någon lägre höjningar och inga avgifter under nätter och helger. Det är just nu oklart när och var beslutet tas men S och MP verkar ha lyssnat på protesterna från personalen, och på Vänsterpartiet, och verkar nu vilja förbättra sitt förslag med bland annat avgiftsfrihet under nätter och helger.

Storregioner redan 2019?

Statens indelningskommitté (två politiker) har lagt förslag till nya länsgränser och därmed också nya gränser för landsting/regionkommuner. Uppsala län föreslås ingå i en Svealandsregion med Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland och Örebro. En region (landsting) med 64 kommuner och 1,7 miljoner innevånare. Landstingsgruppen har tidigare tagit ställning mot bildandet av stora regioner och efterfrågat nyttan med det. Vårdens stora utmaning är att förbättra samarbetet med kommunerna vilket blir svårt med 64 kommuner. Demokratin i form av närhet mellan väljare och förtroendevalda kommer att försämras. Landstingsgruppen kommer att att diskutera det nya förslaget tillsammans med distriktsstyrelsen.

Om förslaget går igenom, vilket kan bli redan 2019, kommer det att få stor betydelse inför nästa val. Då måste vi samordna oss inom sex partidistrikt kring hälso- och sjukvårdspolitiken och den regionala politiken. Vi måste dessutom samsas om namn och fördelning på valsedlar och enas om kandidater till gruppledare/regionråd. Beslut från regering och riksdag måste komma så snart som möjligt.

http://www.sou.gov.se/indelningskommitten/

 

 

Januari 2016

Kollektivtrafik
Remiss nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram

Vart 4:e år ska ett nytt program för länets samlade kollektivtrafik antas. I detta ska de behov som finns beskrivas och mål för den kommande utvecklingen sättas upp.
Kollektivtrafiknämnden tog november 2015 ett förslag till program som nu är ute på remiss till länets kommuner + ett antal organisationer.

Remisstid är satt till 2016-03-11 och tanken är att KTN i juni 2016 tar beslut.

Du hittar förslaget på lul.se ”Landsting&Politik ” i handlingar till sammanträde KTN 13 november §121, samt även på lul.se ”Kollektivtrafik”, där du även kan hitta mer information om länets kollektivtrafik.

***

Landstingsstyrelsen 2016-01-19

RESERVATION

Ärende 40 Budget för Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har under lång tid varit underfinansierat. Otillräcklig uppräkning och ständiga besparingar tär hårt på personalen som försöker hålla vården uppe. Den budget som sjukhuset presenterat innebär en oförändrad vårdproduktion medan behovet är en kraftigt ökad produktion. Vårdköerna har ökat mycket på senaste tiden. Eftersom befolkningen ökar, andelen äldre ökar, antalet remisser ökar, så ökar också vårdbehovet, vilket i sin tur innebär att vårdköerna inte kommer att kunna minskas. Till det kommer att sjukhuset skulle behöva en ökad grundbemanning för bättre arbetsförhållanden, ökad flexibilitet och inte minst en bättre sommarsituation.

Vänsterpartiet tycker att det är bättre att tillskjuta de 100 mkr direkt till Akademiska sjukhuset än att bevilja ett underskott. Det innebär ingen större förändring för Akademiskas krav på åtgärder under 2016 men ökar den ekonomiska ramen vilket kan ge möjligheten att inför 2017 ha en rimligare ekonomi och som är i balans. Med ett tillskott kan sjukhuset redan nu långsiktigt planera för en ökad vårdproduktion nästa år.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för vårt yrkande:

Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige att bevilja sjukhusstyrelsen ett tillskott på 100 000 000 kronor vilket tas från resultatet.

Sören Bergqvist (V)

 

Oktober 2015

Dyrare sjukhusbygge

Strax före sommaren konstaterades att det pågående bygget av en ny sjukhusbyggnad kommer att bli 484 miljoner kronor dyrare än vad som beslutades av landstingsfullmäktige 2013. Siffran 600 miljoner förekommer också beroende på indexuppräkning och med kostnaden angiven i dagens penningvärde. Det finns tre grundorsaker till fördyringen; utgrävningen, verksamhetsförändringar och felaktiga kalkyler. Den största orsaken till fördyringen, ca 350 mkr, är den skillnad som uppstått mellan kostnadsberäkningen för det ursprungliga programmet och en ny beräkning på upprättade systemhandlingar. Det utreds nu vidare om detta beror på felaktiga underlag, felaktiga antaganden eller felräkning av konsulter. Vidare utreds vilka avtal som skrivits efter upphandling, om det ens finns avtal.

Både ledningskontoret och en advokatfirma har gått igenom hur genomförandet avrapporterats till ansvariga politiker (inte minst till Produktionsstyrelsen där Sören Bergqvist (V) är ordförande) och konstaterat att trots att det funnits signaler om kraftiga avvikelser har projektledningen inte i tid och tydligt nog rapporterat detta.

Akademiska sjukhusets ekonomi

Akademiska sjukhuset lämnar för augusti en årsprognos på minus 200 mkr. Det pågående åtgärdsprogrammet på ca 200 mkr kommer inte att ge full effekt under detta år samtidigt som det fortfarande råder brist på specialistsjuksköterskor och operationspersonal. Detta leder till stängda vårdplatser och inställda operationer och därmed lägre riks- och regionvårdsintäkter än budgeterat. Produktionen ligger dock på ungefär samma nivå som föregående år men antalet väntande patienter ökar. Med kända förutsättningar, med bl a effektiviseringskrav på 37 mkr, planerar nu Akademiska åtgärder motsvarande 478 mkr i år och nästa år för att nå en ekonomi i balans.

Ny politisk organisation

Produktionsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen att upphöra och tre nya styrelser och nämnder bildas vid årsskiftet. Landstingsstyrelsen ska utöka antalet ledamöter men minska antalet ersättare. Vänsterpartiet kan av egen kraft ta en ordinarie i landstingsstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdnämnden men ingen i fastighets-, teknik- och servicenämnden och inga ersättare. Vi kan genom att begära proportionerliga val få till en lottning mellan V och SD om den tionde ersättarplatsen i LS. Det har pågått överläggningar om en valteknisk samverkan med S och MP och de samtalen fortsätter.

Övriga nämnder och beredningar inom landstinget är inte berörda av omorganisationen men Socialdemokraterna vill genomföra nyval även där. Det förslaget verkar Vänsterpartiet tillsammans med de borgerliga partierna sätta stopp för. Därmed kan vi behålla de platser vi har i övriga nämnder och beredningar inklusive de vi tagit genom samverkan med S och MP.

Sören Bergqvist har lämnat ordförandeuppdraget och platsen i LS-personalutskott fr o m 1 sep och kommer att lämna ordförandeuppdraget i produktionsstyrelsen fr o m 1 okt men sitta kvar i styrelsen och arbetsutskottet året ut. Hur vi gör med de övriga ordförandeuppdragen (patientnämnden, beredningen för barn och unga samt Musik i Uppland) återstår att diskutera. Vi har även 1 vice ordförande i kulturnämnd och beredningen för äldre och funktionsnedsatta.

Sören Bergqvist