Rapporter från Riksdagen

Rapporter från Riksdagen

Rapport från Riksdagen, januari 2016

Nu är riksdagsarbetet igång igen. Terminen startade med att sätta igång ett nytt Transportnätverk i partiet. Vi kommer att ordna seminarier och har två maillistor. En för kommuner och regionalpolitik och en för rikstäckande trafikpolitik. Maila mig: [email protected] om du vill stå med på någon av listorna. Glöm inte att skriva vilken lista du vill stå med på. Det går så klart bra att stå med på båda. Vi har också startat en Facebookgrupp som heter Vänsterpartiets transportnätverk, där ni gärna får söka medlemskap. Det finns också undergrupper för alla trafikslag. Detta är ett bra sätt att nätverka kring trafikfrågorna för att kunna driva på för en så snabb klimatomställning som möjligt inom trafiksektorn. Det behövs!

Parisavtalet

Jag var i Paris tillsammans med Jonas Sjöstedt och Jens Holm. Vi var där under den avslutande förhandlingen. Det finns både bra och dåliga aspekter av Parisavtalet. Det är mycket bra att det blev inskrivet att vi ska sträva efter att undvika 1.5 grads temperaturökning. Däremot så tillkom inte medel till den gröna klimatfonden som ska ersätta fattiga länder som drabbas just. Dessutom så kom inte flyg och sjöfart med i avtalet. Det är ett stort problem då utsläppen ökar från dessa sektorer och internationella regler förhindrar skatt på flyg. De handlingsplaner som länder lade fram räcker inte på långa vägar för att undvika 1,5 grad eller 2 graders temperaturhöjning. Dessa handlingsplaner är inte heller bindande. Det som dock är mycket positivt är att alla länder är med och att vi nu ska skruva åt avtalet regelbundet. Vilket både ger hopp men utmanar oss även i att fortsätta ligga på aktivt för att på alla sätt trycka på för klimatomställning. Jag träffade också samiska Jannie Staffansson i Paris som berättade hur hårt ansatta samerna varit länge pga av klimatförändringarna och om hur de känner sig diskriminerade. Hon berättade för mig att de nu dras in i ett marknadstänkande och är tvungna att bli egenföretagare på ett sätt som inte passar dem. De äger renarna gemensamt och skulle vilja ha en större frihet i hur de bygger upp sin verksamhet. Detta var intressant och viktiga frågor för Vänsterpartiet att uppmärksamma framöver.

Skriftlig fråga angående klimatrapport

Just nu förbereds nästa Infrastrukturplan för 2018-2029. I december mitt under klimatförhandlingarna så framkom att Trafikverket plockat bort en klimatrapport från sitt underlag till regeringen inför arbetet med att ta fram en ny infrastrukturplan. Denna klimatrapport pekade ut att man bör satsa på mindre utbyggnad av väg för att klara klimatmålen. Detta är ju oacceptabelt. Jag ställde en fråga till infrastrukturministern om klimatrapporten och fick tills svar att Trafikverket nu ska publicera den i efterhand. Det är dock inte säkert att detta sker som ett underlag till regeringens framtagande av en ny infrastrukturplan, vilket är helt oförsvarligt. Jag kommer gå vidare med debatten kring detta och även driva på för att den nya infrastrukturplanen ska ha tydliga klimatmål, helst med hänsyn en fossilfri fordonsflotta till 2030.

Järnvägsunderhållet

SEKO har nu en kampanj om att Järnvägsunderhållet och om att de vill förstatliga underhållet. Socialdemokraterna vacklar i denna fråga trots att vi har en överenskommelse kring detta. Därför kommer jag nu lägga en interpellation för att debattera behovet av att förstatliga Järnvägsunderhållet med infrastrukturministern. Det passar bra samtidigt som SEKO’s kampanj är igång eftersom socialdemokraterna inte i alla lägen erkänt att SEKO även driver frågan.

Cykelbetänkandet, cykeldebatt

Just nu har vi cykelfrågor på bordet i Trafikutskottet. Det är beslutat att det nu ska tas fram en cykelstrategi. Jag lyckades få igenom i utskottet att den även ska innehålla ett konkret mål för hur mycket cyklingen ska öka. Vi driver också att Trafikverket ska få ett tydligare uppdrag att bygga cykelväg vid 2:1 vägar. Det ställer till problem när 2:1 vägarna byggs på grund av att det inte finns någon framkomlighet med cykel på dessa sträckor alls. Debatten blir den 3/2, ni kan se den på riksdagen.se det går att se även i efterhand.

Flyktingfrågan

Vi håller nu på att ta fram idéer för hur vi kan stärka kommunernas arbete med att ta emot flyktingar. Samtidigt vill vi gynna välfärden på olika sätt i områden där den är eftersatt. Vi tittar nu på mitt område Infrastruktur, hur vi kan stärka kollektivtrafiken och bredbandstillgång i glesbygd.

Detta och mycket annat är på gång i riksdagen just nu. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig om du har frågor.

Emma Wallrup

[email protected]

Rapport från Riksdagen, oktober 2015

Den allmänna motionstiden är precis till ända vi har lagt många olika motioner. Jag är med på flera motioner inom olika områden inom miljö och internationella frågor, men jag länkar här till våra Trafikmotioner eftersom det är mitt huvudområde,

Motion för ökad cykeltrafik

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/kad-cykeltrafik-for-miljo-och_H302277/?text=true

Fördubblad kollektivtrafik

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fordubblad-kollektivtrafik_H302756/?text=true

Hållbar sjöfart

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hallbar-sjofart_H302188/?text=true

Mer gods på järnväg och sjöfart

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Mer-gods-pa-jarnvag-och-sjofar_H302754/?text=true

Budgeten.

Vänsterpartiet fick med många viktiga satsningar på de som mest behöver det i budgeten

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

Avgiftsfri mammografi i hela landet.

Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.

Satsning på ungas psykiska hälsa.

Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.

Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter, för en härlig sommar.

Höjd riksnorm i försörjningsstödet för barn.

Satsning på socialtjänstens arbete med barn.

Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa, primärvården tillförs resurser för det arbetet.

Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+

Sänkt avgift i kulturskolan.

Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.

Fler anställda på fritids.

Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena,

kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.

Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Vi vill dock gärna se större satsningar på välfärden och infrastruktur och bostäder framöver. Detta är mycket viktiga omfördelande reformer som första steg. Men Vänsterpartiet är väldigt viktiga för att få mer resurser till välfärd och ökade investeringar. En stark opinion mot S oc h Mp behövs för att stärka nästa budget ytterligare när det gäller detta.

Sjöfartseminarium

Jag anordnar tillsammans med Sjöfartsforum ett seminarium med inspiration från Norges gröna sjöfartsprogram! Välkommen att anmäla dig om du vill komma.

Det är Torsdag den 15/10, kl 13-14.30, Riksdagen, Lokal RÖ2-08.

Sjöfarten har potential att ta en stor del av våra person och godstransporter.

Norge ser strategiskt på närsjöfarten och kustsjöfarten. Näring och offentlig sektor satsar. En sådan satsning, Grønt kystfartsprogram, leds av klassningssällskapet DNV GL. Genom ett långsiktigt program kartläggs nuläget och nya lösningar utvecklas. Målet är världens mest miljövänliga norska sjöinfrastruktur inom 15-20 år och en av världens mest miljövänliga och effektiva kustsjöfartsnäringar. Programmet har utvecklats för att stödja implementeringen av Norges nya maritima strategi och det utgör en gemensam satsning av näring, departement och myndigheter.

Anmälan görs till mig: [email protected]

Flyktingkrisen

Det är otroligt härligt att se allt engagemang i flyktingfrågan just nu.

Vänsterpartiet tog initiativ till flyktingdebatt i riksdagen. Du kan se debatten här,

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Aktuella-debatter/Aktuell-debatt/?did=H3C120150925ad

Kinaresa och järnväg

I början av september var vi med Trafikutskottet på en studieresa till Kina. Vi fick med oss en journalist från SVT som rapporterade därifrån. Jag passade på att lyfta mänskliga rättigheter i intervjun. Kina var mer korrumperat, en tydligare diktatur och samtidigt än mer kapitalistiskt än vad jag förväntat mig. Samtidigt är hela världens ekonomi beroende av Kinas börs och produktionsapparat.

Vissa missförstånd har uppstått pga en presentation till Sverigeförhandlingen som har ansvar för höghastighetsutbygganden i Sverige, om vad Kina skulle erbjuda för kostnadsförslag för att bygga höghastighetsjärnväg här. Trafikutskottets ordförande har blivit uthängd i media för att ha kommit med fel uppgifter kring denna. Men den information som Trafikutskottet har fått är att det har blivit en felvinkling i media från början och att Trafikutskottets ordförande inte menat att föra någon bakom ljuset. Så kan det gå! De borgerliga vill gärna ha bort henne från ordförandeposten och gör en stor sak av detta.

Det var lite av det som är på gång just nu.

Följ mitt fortsatta arbete i riksdagen på bloggen, emmawallrup.v-blog.se som jag uppdaterar någorlunda regelbundet.

Emma Wallrup