• Hem
  • Majoritetsprogr...
sida

Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län, 2014-2018

Detta majorietsprogram ingicks mellan S, MP ,V efter landstingsvalet hösten 2014. Majoriteten sprack dock inför fullmäktige juni 2015 då vi inte kunde från Vänsterpartiet ställa upp på att S+MP i viktiga frågor (framförallt synen på behovet av resurser till sjukvården under mandatperioden och taxor i kollektivtrafiken) övergav detta program. I det läget valde vi från V lägga fram ett eget budgetförslag.

Programmet  gäller inte längre som gemensamt program för S, MP, V.

Hela programmet som pdf: Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län, 2014-2018.

 

INLEDNING
Valresultatet den 14 september var tydligt – väljarna vill ha en ny inriktning på landstingets verksamhet. Mer
av sammanhållen vård och ett tydligt ansvarstagande från den politiska nivån. I detta dokument beskriver vi
därför en ny inriktning med tydliga prioriteringar för att utveckla verksamheten samt huvuddragen i vår
politik under den kommande mandatperioden. Men också ett nytt sätt att styra och leda landstingets
verksamheter. Vi har högre ambitioner för sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Dessutom vill vi ta vår del av
ansvaret för klimatomställningen och därmed för framtida generationer.
Samtidigt vill vi betona allvaret i det ekonomiska läget och den mycket tuffa situation som vårt landsting står
inför. Efter valet stod det klart att det var ännu allvarligare än vad som framkommit och redovisats tidigare.
Akademiska sjukhusets underskott jämfört med budget ser nu ut att uppgå till närmare 300 miljoner för 2014.
Samtidigt ökar kostnaderna för sjukvården nästan dubbelt så fort som intäkterna, vilket riskerar hela
landstingets ekonomi både på kort och på lång sikt. Biljettintäkterna för UL är också betydligt lägre än
budgeterat för innevarande år.
Helt avgörande för våra möjligheter att kunna säkerställa en god kvalitet i landstingets verksamheter, är
kompetensförsörjningen. Därför vill vi ha en nystart för landstingets arbetsgivarpolitik där vi arbetar
långsiktigt och strategiskt.
Vi vill säkerställa sammanhängande vårdkedjor och att en helhetssyn ska genomsyra hur sjukvården
organiseras. Därför slår vi vakt om både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping och vill utveckla
dem i landstingets egen regi. Primärvårdens uppdrag behöver utvecklas med bredare uppdrag och ett
ersättningssystem som är rättvist och som stimulerar till mer arbete med folkhälsa och förebyggande insatser.
Landstingets rehabiliteringsverksamhet måste utvecklas och bli bättre.
Kollektivtrafiken måste förbättras så att vi får ut mer för de pengar som satsas och får fler att åka kollektivt.
Utgångspunkten ska vara att vi ska nå fördubblingsmålen. Det ska vara enkelt och prisvärt att resa och
människor ska känna en trygghet i att kollektiva färdmedel går och kommer fram i tid. Kulturen är en viktig
del av landstingets verksamhet och människors välmående och måste därför ges bra förutsättningar att
utvecklas. Vi ska aktivt arbeta för att jämlikhet och barnperspektivet ska genomsyra landstingets verksamheter
och för att landstinget ska bli bättre på bemötande av HBTQ-personer.
Vi är överens om att se över arbetet med och ansvar för den regionala utvecklingen. I det arbetet ska vi bland
annat se över möjligheten att bilda en regionkommun.
En annan viktig utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i både ekonomi och verksamhet och att vi
ska ha en ekonomi i balans. För att uppnå det måste vi få kontroll över kostnadsutvecklingen och hela tiden
ha en nära dialog och samverkan med både personalen och ledningen för våra verksamheter.

Kopiera länk