Rätt till ett bra liv med funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Regionen ska undanröja diskriminering, göra vården jämlik och bidra till att människor med funktionsnedsättningar får arbete.
Bra hjälpmedel är för många nödvändigt för att klara vardagen och kunna ha ett aktivt liv. Ingen ska behöva avstå från ett hjälpmedel för att det är för dyrt.

Tillgänglighetshinder i lokaler och inom kollektivtrafiken ska undanröjas. Vid om- och nybyggnationer ska brukarorganisationer vara med i ett tidigt skede och kunna påverka. Brukarorganisationerna har en viktig roll i att bevaka och föra fram funktionshindrades intressen och krav. Region Uppsala ger organisationsstöd till länsorganisationer och bidrag till lokaler för dessa. Detta stöd får inte urholkas.

Brukarorganisationerna måste ges goda möjligheter att komma med synpunkter inför olika beslut, samt att kunna följa utredningar. Vi ser positivt på stöd till brukarrevisioner, det vill säga granskningar som görs av brukare av hur verksamheter fungerar.

Vänsterpartiet vill:

  • Att regionens förvaltningar utarbetar planer för att öka likabehandlingen.
  • Att resurserna till rehabilitering stärks.
  • Att avgifterna på hjälpmedel ska vara låga.
  • Att brukarorganisationerna ses som viktiga samverkansparter.
  • Att tillgänglighetshinder i allmänna lokaler undanröjs.
Kopiera länk