Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Satsningar i vården och Nej till ”superlandsting”!

Vänsterpartiet lägger vid landstingsstyrelsen fram förslag på satsningar i landstingets budget för 2009 på totalt 55 miljoner kronor Bland våra förslag om resurstillskott kan nämnas:23 mkr till primärvården10 mkr för att bekämpa den psykiska ohälsan, 12 mkr till Upplands lokaltrafik för fler tåg och sänkta taxor,12 mkr för jämställda löner. Vi vill ta bort den av borgarna införda besöksavgiften  för barn- och ungdomar och lägger 7 mkr för det. Vi satsar på barn och ungdomars hälsa, och vill utveckla den framgångsrika satsningen på ”Hälsoäventyret” genom att för 2009 tillföra 1 mkr. Landstinget kulurnämnden får för nästa år i praktiken minskade...

Utveckling av närvård i Uppsala län, satsa på Tierp !

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har i ett gemensamt uttalande talat för närvård i Tierp. Man vill starta ett pilotprojekt i Tierp för en bättre närvård. Förhoppningsvis skulle det goda exemplet sedan kunna spridas i hela länet. I landstingsstyrelsen finns ett ärende med rubriken ”Utveckling av närvård i Uppsala län”  på dagordningen. Syftet med närvårdsarbetet är att utgå från befolkningens behov av insatser lokalt och skall inriktas mot patientgrupper som behöver insatser från flera håll under lång tid, t.ex äldre multisjuka, personer med psykisk ohälsa, kroniskt sjuka personer, barn och ungdomar med livsstilsproblem och dementa personer. Samverkan mellan landsting och kommuner...