Program

Program

Landstingspolitiskt program 2011-2014
Här finns en länk till vårt landstingspolitiska program i första upplagan.

Landsting_2011-14_upplaga1

Regionalpolitiskt program 2011-2014
Här finns en länk till vårt regionalpolitiska program även denna i sin första upplaga.

Regional_2011-14_1_upplaga

Förordet till landstingspolitiskt program
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti vars mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Strukturer och förhållanden i det klassamhälle och det patriarkatiska samhälle vi lever i, återspeglar sig även inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att dessa strukturer och dess konsekvenser synliggörs för att kunna förstås och åtgärdas. Detta gäller även inom kultur, fritid och kollektivtrafik, områden som också hanteras av landstinget.
Hälsan är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara! Enligt FN:s deklaration om mänskliga, kulturella och ekonomiska rättigheter har alla rätt till bästa möjliga hälsa. Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Patienter är inga kunder. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv.

Under den gångna mandatperioden har de borgerliga partierna i riksdagen och i landstinget påbörjat en total omställning av den svenska hälso- och sjukvården. Privatiseringar, marknadsanpassningar och nya ekonomiska ersättningssystem har förvandlat patienterna till kunder och hälso- och sjukvården till en ny lukrativ bransch för privata aktörer.
Vänsterpartiet går till val för att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet återta makten i landstinget. Vi har tillsammans utarbetat en gemensam valplattform med de viktigaste utvecklingsområdena. Vi har samma uppfattning i många frågor och vi har lång erfarenhet av framgångsrikt samarbete.
Vänsterpartiet går till val på sin egen politik som uttrycks i detta program och söker stöd för våra grundläggande värderingar som vi är övertygade om att många delar. Ett stärkt stöd för Vänsterpartiet är förutom en framgång i valet också en signal om att nu får det vara nog!

Hälsan är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara!

Förordet till regionalpolitiskt program:


Syfte med programmet

Programmet är i första hand avsett för det inre arbetet. I programmet har vänsterpartiet utvecklat vår gemensamma analys och politik för regionala frågor. Programmet består av tre delar, en första inledande del om vad vi menar med hållbar utveckling, en andra del om hur vi ser på regionfrågan och en tredje del med sakpolitiska områden.
I valrörelsen ska särskilt valmaterial tas fram som lyfter fram vänsterpartiets regionala politik i Uppsala län. Ett särskilt landstingspolitiskt program presenterar vänsterpartiets politik i landstinget.

Inledning
Vänsterpartiets regionalpolitiska program innehåller våra gemensamma ställningstaganden för frågor som berör hela Uppsala län. Alla beslut i vår region ska leda till att utvecklingen blir hållbar. Vi arbetar för en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Därför har alla förslag till beslut i detta program granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarheten har tre dimensioner, som är ömsesidigt beroende av varandra. För att utvecklingen ska bli hållbar krävs hållbarhet utifrån såväl ekologi, som ekonomi, som sociala aspekter.

Ekologi
För att samhället ska bli långsiktigt hållbart behöver redskapen för uppbyggnaden av samhället gå i linje med hållbarhet. Det innebär att det som leder till hållbarhet upprätthålls av samhällstrukturerna. Där hänsyn tas till miljön och naturen. Planering behöver då ske både utifrån ett samspel med ekosystemtjänsterna som ger betydelsefulla och i längden livsupprätthållande funktioner till exempel vattenrening, skydd mot översvämningar, pollinering, kolinbindning och att samtidigt ge skydd för känsliga naturområden och hotade arter. Information till och ökade kunskaper om hållbarhet måste också vara en självklarhet för alla aktörer i samhället.

Ekonomi
För att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar måste den innebära en god hushållning av våra tillgängliga resurser. Därigenom måste vi bygga vår ekonomi utifrån nya tankesätt. Vi måste frångå tillväxttanken och istället se till att resurna i större utsträckning återanvänds.  Genom att se naturens ekosystemtjänster som en viktig del av våra resurser stärks sambandet mellan miljö och ekonomi. Lokala lösningar behöver tas fram som bygger på mindre transporter och bättre hushållning av våra råvaror, för att kunna bygga en bärande ekonomi. Det är också mycket viktigt att tillgodose att alla invånare får arbete. Genom att stärka lokal produktion gynnas lokala jobb. En jämn resursfördelning är nödvändigt, vilket bidrar till en bättre ekonomi för samhället i stort och framför allt bidrar en jämn resursfördelning till alla medborgares välmående.

Socialt
Viktiga förutsättningar för en socialt hållbar utveckling är att människor känner sig delaktiga och har inflytande. Villkoren för olika individer är väldigt olika i dagens västerländska kapitalistiska samhälle. Vardagsrasismen utestänger många människor, som inte har etnisk svensk eller västeuropeisk bakgrund från arbete och inflytande.
Patriarkala strukturer utestänger kvinnor. Vissa normer dominerar och sätter sin prägel på de sociala maktrelationerna. Människors möjlighet till goda arbetsvillkor och makt är beroende av normer och vilken kategori individen tillhör. Diskriminering, trakasserier och utestängning från inflytande sker sällan av en enda anledning utan i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på kön, sexualitet, klass, etnicitet, funktionshinder, religionstillhörighet.
Vänsterpartiet arbetar för att alla medborgare i vårt län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi ska bedriva en normkritisk politik som utmanar rådande maktförhållanden och också kräva en omfördelning av samhällets resurser. Vi tar strid för ett mer jämlikt och jämställt Uppsala län.