Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Satsningar i vården och Nej till ”superlandsting”!

Vänsterpartiet lägger vid landstingsstyrelsen fram förslag på satsningar i landstingets budget för 2009 på totalt 55 miljoner kronor Bland våra förslag om resurstillskott kan nämnas:23 mkr till primärvården10 mkr för att bekämpa den psykiska ohälsan, 12 mkr till Upplands lokaltrafik för fler tåg och sänkta taxor,12 mkr för jämställda löner. Vi vill ta bort den av borgarna införda besöksavgiften  för barn- och ungdomar och lägger 7 mkr för det. Vi satsar på barn och ungdomars hälsa, och vill utveckla den framgångsrika satsningen på ”Hälsoäventyret” genom att för 2009 tillföra 1 mkr. Landstinget kulurnämnden får för nästa år i praktiken minskade...

Utveckling av närvård i Uppsala län, satsa på Tierp !

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har i ett gemensamt uttalande talat för närvård i Tierp. Man vill starta ett pilotprojekt i Tierp för en bättre närvård. Förhoppningsvis skulle det goda exemplet sedan kunna spridas i hela länet. I landstingsstyrelsen finns ett ärende med rubriken ”Utveckling av närvård i Uppsala län”  på dagordningen. Syftet med närvårdsarbetet är att utgå från befolkningens behov av insatser lokalt och skall inriktas mot patientgrupper som behöver insatser från flera håll under lång tid, t.ex äldre multisjuka, personer med psykisk ohälsa, kroniskt sjuka personer, barn och ungdomar med livsstilsproblem och dementa personer. Samverkan mellan landsting och kommuner...

Satsa på järnväg och kollektivtrafik istället för bilar!

På morgonen den 4 juni fanns politiker runt om i Mälardalen ute på tågstationer och resecentra för att manifestera den överenskommelse kring infrastruktursatsningar som bär namnet ”En bättre sits!”. Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen.   Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen. Tidigt i processen släppte man tanken på en bärkraftig konsensuslösning och villkorade ”Förbifart Stockholm” som del i överenskommelsen. Det betyder att alla partier, utom miljöpartiet och vänsterpartiet, vill satsa på en ny motorväg utanför Stockholm för dryga 26 miljarder kronor....

Mer infrastruktur till Uppsala län

Riksdagsgruppen har begärt in synpunkter på vilka infrastruktursatsningar Vänsterpartiet ska driva i riksdagen. Här kan ni läsa svaret från Uppsala län. Svaret har formats efter diskussion i distriktsstyrelsen av Jacob Johnson, Sören Bergqvist och Ilona Szatmari Waldau. Den borgerliga regeringen kanske inte lyssnar på dessa goda förslag fast de letar sig in i Vänsterpartiets riksdagsmotioner, men vi hoppas på ett framtida bruk. Infrastrukturinvesteringar – remiss 2 Vänsterpartiet Uppsala Län har tagit del av underlaget för remiss 2 vad gäller Vänsterpartiets förslag till infrastrukturinvesteringar för perioden 2012 – 2019 och vill framföra följande synpunkter. JärnvägarÖrsundalänken mellan Enköping och Uppsala är lagd...

Sjukvård åt alla på lika villkor!

Ulla Andersson, riksdagsledamot från Gävleborg, Jacob Johnson, riksdagsledamot från Uppsala och Sören Bergqvist, landstingsråd Uppsala, besökte idag migrationshälsan Cosmos. Hälsans betydelse för mottagande, introduktion och integration av asylsökande och för de med uppehållstillstånd kan inte nog betonas        Tidiga insatser stärker       individen och ökar chansen för en egen försörjning, samtidigt som       både Migrationsverket och landstinget slipper stora vårdkostnader       senare.        När regeringen nu lägger ett lagförslag om begränsad rätt till       hälso- och sjukvård för asylsökanden står den inte upp till       internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter eller till       Hälso- och sjukvårdslagen. Den säger inte heller något om de gömdas       behov av...

Vänsterpartiet 90 år

I detta nummer, 6, 2007 av Upplandsfolket refereras de flesta inläggen på Vänsterpartiet Uppsala seminarium om Vänsterpartiets 90 år. Många läsvärda saker och allt finns i pdf-filen du hittar här. Upplandsfolket nr 6, 2007, som också är årets sista nummer.