Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Dags att stänga kasinot!

I början på veckan deltog jag på ett möte som den vänstersocialistiska gruppen i Nordiska Rådet anordnade om den internationella finanskrisen i Köpenhamn. Utöver representanter från vänsterpartierna i de nordiska parlamenten (dvs Vänsterförbundet – Finland, Socialistisk Folkeparti – Danmark, Enhetslistan – Danmark, Socialistisk Venstre – Norge, Vänsterpartiet de gröna -Island) deltog även samhällsdebattörer från de nordiska länderna samt Storbrittanien och Tyskland (och Norges ambassadör i Danmark). Vi hälsades välkomna med ett citat från Marx som 1867 uttalade att kapitalismen leder till kreditförluster vilket i sin tur medför förstatligandet av bankerna och kommunismens införande. Efter detta hisnande historiska perspektiv tog vi...

Fördöm Israels invasion i Gaza

Vid sitt sammanträde 11 januari gjorde distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Uppsala län följande uttaland om situationen i Gaza. Palestiniernas lidande i Gaza har efter många års ockupation varit svår och förvärras efter Israels militära invasion. Det saknas allt i området från elektricitet, rent vatten till mat och mediciner. Fördöm Israels invasion i GazaBojkotta Israel Palestiniernas lidande i Gaza har efter många års ockupation varit svår och förvärras  efter Israels militära invasion. Det saknas allt i området från elektricitet, rent vatten till mat och mediciner.Vänsterpartiet sympatiserar med palestinska folket och kräver att Israel omedelbart upphör med sin invasion av Gaza. Sverige måste...

Palestina

Israel fortsätter sin hämningslösa våldsexplosion i dagarna i Gazaremsan. Från Uppsala läns distrikt har vi haft deltagare i en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor i Palestina. Nu finns deras reserapporter samlade här i en pdf-fil från 2008 och 2007. Artiklarna är ordnade med den nyaste först och sedan äldre. Klicka på länken så kan du ladda hem pdf-filen. palestina_saml.pdf

Borgarpolitik, budget och besparingar

I landstinget fortsätter den borgerliga majoriteten på den inslagna vägen:  Nästa år tas tre vårdcentraler i länet över av Carema AB, mammografiverksamheten utföras av ett privat bolag och i primärvården förändras ersättningssystem i riktning mot mera marknad och det förebyggande arbetet hotas. Satsningar i Vänsterns budgetI slutet av oktober togs i landstingsstyrelsen det budgetförslag för 2009 som slutgiltigt ska beslutas på Landstingsfullmäktige 17-18 november.  I Vänsterns budgetförslag finns bland annat satsningar på kollektivtrafik, hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete samt förslag på att ta bort vårdavgifter för barn (vilket borgarna införde efter förra valet). Vi är beredda att skjuta till pengar för åtgärder...

Vänsterpartiet stöttar facket för bättre mat

Majoriteten i landstingsstyrelsen vill ersätta produktionsköket med ett mottagningskök. Läs hela Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation i bilagan. Vid landstingsstyrelsens möte 27 okt togs beslut om att dagensproduktionskök på Akademiska sjukhuset ska ersättas med ett mottagningskök,det vill säga  att patientmaten i framtiden inte ska lagas i Uppsala utan läggas ut påupphandling.Vid LS-mötet gick Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot detta förslag ochföreslog att köket UAS ska byggas omDet kan nämnas att samtliga fackliga organisationer i landstinget, i dencentrala samverkansgruppen,  gick emot förslaget om mottagningskök. Reservationen som pdf.

1/08 Instängda i hissen och överlevande från Halabja

Huvudartiklarna denna gång är från KOLA-dagarna i Nässjö och riksdagsledamot Jacob Johnsons resa till Kurdistan. Maria Fregidou-Malama rapporterar från demokratin i Palestina och som vanligt finns det mycket mera… Här har du länken för att ladda ner numret: Upplandsfolket nr 1 2008

Reservationer för en bättre politik

Vänsterpartiet har reserverat sig för fortsatt arbete med folkhälsopolicyn, för en annan modell för beräkningen av ersättningen till primärvården och till sist anser man att ansökningen för att bilda storregion är formellt felaktig eftersom Värmland ännu inte bestämt sig. Samtliga reservationstexter finns att hämta via nedanstående länkar.  Res_LSaug08_Region.pdf Res_LSaug08_folkhalsopolicy.pdf Res_LS aug08_kapitering.pdf

Satsningar i vården och Nej till ”superlandsting”!

Vänsterpartiet lägger vid landstingsstyrelsen fram förslag på satsningar i landstingets budget för 2009 på totalt 55 miljoner kronor Bland våra förslag om resurstillskott kan nämnas:23 mkr till primärvården10 mkr för att bekämpa den psykiska ohälsan, 12 mkr till Upplands lokaltrafik för fler tåg och sänkta taxor,12 mkr för jämställda löner. Vi vill ta bort den av borgarna införda besöksavgiften  för barn- och ungdomar och lägger 7 mkr för det. Vi satsar på barn och ungdomars hälsa, och vill utveckla den framgångsrika satsningen på ”Hälsoäventyret” genom att för 2009 tillföra 1 mkr. Landstinget kulurnämnden får för nästa år i praktiken minskade...

Utveckling av närvård i Uppsala län, satsa på Tierp !

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har i ett gemensamt uttalande talat för närvård i Tierp. Man vill starta ett pilotprojekt i Tierp för en bättre närvård. Förhoppningsvis skulle det goda exemplet sedan kunna spridas i hela länet. I landstingsstyrelsen finns ett ärende med rubriken ”Utveckling av närvård i Uppsala län”  på dagordningen. Syftet med närvårdsarbetet är att utgå från befolkningens behov av insatser lokalt och skall inriktas mot patientgrupper som behöver insatser från flera håll under lång tid, t.ex äldre multisjuka, personer med psykisk ohälsa, kroniskt sjuka personer, barn och ungdomar med livsstilsproblem och dementa personer. Samverkan mellan landsting och kommuner...