Okategoriserade

Tillsätt en jämlikhetskommission i regionen!

Photo by Bluewater Globe on Unsplash

Photo by Bluewater Globe on Unsplash

Varje region ska enligt lag ta fram en strategi för regional utveckling. I Region Uppsala kombineras det med en plan för att uppnå FN:s globala mål (Agenda 2030). Strategin för de närmaste fyra åren kommer att antas så snart ett nytt regionfullmäktige kan hållas (efter ett digital misslyckande 17 februari).

Det kommer i en tid då samhällskriserna hopar sig: klimatet, ojämlikheten, pandemin och dess ekonomiska efterverkningar. Vi förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas. Utbrott av nya virussjukdomar, som Covid 19, hör samman med överexploatering av naturen. Vårt län är förskonat från de värsta miljöskadorna men även vi bidrar till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som vårt ekonomiska system hotar ekologisk hållbarhet utarmas även social hållbarhet. De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar snabbast bland OECD-länderna.

Även före pandemin riskerade folk med arbetaryrken att dö flera år tidigare än andra. Men ojämlikheten har sällan varit mer närvarande. Om du är trångbodd, inte kan jobba hemma, eller har sämre hälsa efter ett slitsamt liv löper du större risk för allvarlig sjukdom. Vi måste vända utvecklingen. Mycket i strategiförslaget är bra, som kopplingen till FN:s globala mål. Post-covid är det dock tydligt att högre ambitioner både är möjliga och nödvändiga. Vänsterpartiet har fokuserat på tre områden: Klimat, jämlikhet och stärkt välfärd.

Vi fick gehör från de styrande blågröna för vissa av våra klimatförslag. Dock vill vi slå fast att mycket mer måste göras för att ha gjort vår del för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, som Sverige har lovat enligt Parisavtalet. Inte minst behöver vi mer och billigare kollektivtrafik, även på landsbygden.

Samtidigt är ett jämlikhetsperspektiv avgörande. Inte minst för tilliten människor emellan. Omställningen kan bara lyckas om folk känner att bördor och förtjänster fördelas rättvist. Men under decennier har vi istället sänkt skatt för de rika samtidigt som välfärden har satts på svältkur. Och klyftan mellan stad och land vidgas när offentlig service koncentreras till städerna. Resurser behöver flyttas från privat konsumtion till välfärden, det ger lägre klimatavtryck och bidrar till ökad jämlikhet. Det bör vara uttalat i den nya strategin.

Vi vill att den regionala utvecklingsstrategin ska slå fast att en jämlikhetskommission ska tillsättas med ett uppdrag att komma med konkreta förslag för att öka jämlikheten i länet. Kommissionen får gärna engagera akademisk expertis, till exempel inom socialmedicin, för att ta ett brett grepp på jämlikhetsproblematiken. Flera aspekter av regional utveckling bör avhandlas, till exempel ekonomisk jämlikhet, kvinnors livsvillkor, nyanländas situation, landsbygdens förutsättningar.

En jämlikhetskommission skulle inte sakna arbete. Klassamhället gör sig påmint i ökande hälsoklyftor. Minskad tillit och ökad psykisk ohälsa i länet kan kopplas till ökad ojämlikhet och en arbetsmarknad som präglas alltmer av stress och osäkra anställningar. Utöver klass finns skillnader i hälsa beroende på kön. Flera undersökningar visar att män mår bättre än kvinnor. Hbtq-personer har alltjämt sämre hälsa, och upplever ett sämre bemötande i samhället. Det samma gäller personer med funktionsnedsättning. Och rasism skördar offer även här.

Ojämlikheten slår också geografiskt. Trots (eller snarare på grund av) privata sjukvårdsappar levererar marknaden i primärvården mindre vård i områden där den behövs mest. Region Uppsala borde öka samarbete med kommunerna för att stärka sjukvården på landsbygden. Även utsatthet för brott hänger samman med ökad ojämlikhet.

Kriserna hopar sig. Arbetslösheten stiger. Tillsammans kan vi både bekämpa klimathotet och arbeta för ett samhälle där alla inkluderas. För det krävs högre ambitioner inom regionpolitiken. Jag hoppas vi kan få stöd för våra förslag när regionfullmäktige träffas igen. För lösningarna börjar med jämlikhet.

Neil Ormerod
Regionråd Vänsterpartiet Region Uppsala

Skriv en kommentar