Okategoriserade

Ta IVOs granskning – och de äldre – på allvar!

Coronan har under året vänt upp och ned på vår region. Precis som invånarna i hela Sverige behövt skaffa sig nya vanor och arbetssätt har vårdpersonalen i Region Uppsala behövt ställa om för att hantera pandemin. Och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), den statliga myndighet som granskar vården, har med anledning av coronapandemin gjort en tillsyn av regionernas ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, och nyligen blev de klara med Uppsala. Det var ingen upplyftande läsning.

IVO fann att regionen brustit som vårdgivare och huvudman. Inte alla har fått en av läkare ordinerat individuellt anpassad vård. Det är särskilt allvarligt när det gäller covid, en ny sjukdom som drabbar väldigt olika mellan olika patienter. Därför ska varje patient få en individuell bedömning av en läkare som utför en fysisk undersökning och följer sjukdomens förlopp kontinuerligt. Inte heller har alla som behövt det fått ett brytpunktssamtal, som ska ske när en patient får palliativ istället för livsuppehållande vård, enligt rutinerna.

IVOs granskning har skett utifrån intervjuer, bland annat med kommuners medicinskt ansvariga sjuksköterskor, och stickkontroller av boenden. I en insändare den 9 december påpekar regionråden från de styrande partierna (den gamla Alliansen plus Miljöpartiet) att inget av de granskade boendena ligger i Enköping. Men tyvärr finns det lite som tyder på att situationen skulle ha varit bättre här än i övriga landet. Brister har funnits i samtliga regioner. I cirka en femtedel av de granskade fallen har läkarbedömning uteblivit helt. Och i övriga fall har de flesta bedömningarna skett på distans, utan fysisk undersökning. Risken finns att de äldre har fått fel vård, med onödigt lidande som följd.

IVOs kritik är därför ytterst allvarlig. Men det överraskar inte. Redan i september ställde Vänsterpartiet frågor till styret i Region Uppsala om huruvida beslut om att övergå till palliativ istället för livsuppehållande vård hade skett utan fysisk undersökning (i en interpellation i fullmäktige av Vänsterpartiets ledamot Per Ström). Då svarade ansvarigt regionråd att de inte visste! Men att ”någon form av granskning” kommer att ske. Vi har ännu inte fått klart besked om denna granskning, även om de blågröna antyder att det blir en del av en större utvärdering av Region Uppsalas arbete med pandemin. Men nu har vi fått våra misstankar om brister bekräftade av IVO.

Bristerna handlar dels om att för lite läkartid har fördelats boendena. Läkarna har helt enkelt inte hunnit med allt de ska göra. Rent generellt finns det behov av ökat konsultationsstöd till boendena under andra tider än när läkarna är på plats och går rond. Här finns även problem med marknadsanpassningen av primärvården som leder till en press på vårdpersonalen att lägga tid på de arbetsuppgifter som genererar mest vinst. Idag är uppgiften att leverera sjukvård till boendena utlagt som ett tilläggsuppdrag till vårdcentralerna. Man kan fråga sig om det inte vore bättre att anställa läkare att jobba heltid med att ge vård på boendena. Samtidigt när kopplingen till vårdcentral fungerar bra är distriktsläkarens lokalkännedom väldigt värdefull, och många av de boende kan då vara kända av läkarna sedan tidigare.

Men jag misstänker också att äldre personer alltför ofta förlorar sin individualitet i vårdens ögon. Och då slarvar man med fysiska undersökningar. Även kommunerna behöver se till att de som jobbar på boendena får kompetensutveckling och trygga anställningar.

Det går inte att undvika slutsatsen att vården för de äldre inte är ändamålsenlig. Den medicinska kompetensen på äldreboendena måste höjas och samarbetet mellan kommunen och regionen fördjupas. Det finns flera projekt på gång, till exempel äldremottagningar och mobila team, med stöd av alla partier. Tyvärr går det för långsamt. Det saknas nödvändiga resurser i den blågröna budgeten. De äldre bör prioriteras högre.

På kort sikt har Socialdemokraterna lagt ett förslag till regionstyrelsen i december om att öka läkarresurserna till äldreboendena. Det kommer Vänsterpartiet självklart att stödja. Jag utgår ifrån att de blågröna också stödjer förslaget. Allt annat vore att slag i ansiktet på de äldre.

Men det kräver större ändringar på sikt. Dagens primärvård levererar för dåligt för de äldre. Göran Stjernstedt föreslog i en statlig utredning 2016 (”Effektiv vård” SOU 2016:2) en ny riktad primärvård som med konsultstöd från geriatriken skulle kunna ta bättre hand om de äldre med omfattande behov. Det är synd att regeringen inte har gått vidare med det förslaget. Men vi i Region Uppsala bör ändå förstärka vården för de äldre med riktade satsningar. Även ersättningar till vårdcentralerna bör ändras för att gynna kontinuitet och vård av äldre med omfattande behov, istället för snabba besök från förhållandevis friska patienter.

Skriv en kommentar