Vård och omsorg

Kapa vårdköerna och stärk arbetet mot psykisk ohälsa!

I april i år fanns runt 600 patienter i Uppsala län som fått vänta längre än 90 dagar på en operation eller annan åtgärd inom specialistvården. Totalt får var fjärde patient i länet vänta för länge på vård.

Därför lägger Vänsterpartiet ett budgetförslag som syftar till att kapa vårdköerna och stärka kvaliteten på vården i regionen. Genom en skattehöjning på 20 öre vill vi skapa mer resurser till en bättre vård där människor får den hjälp de behöver i rätt tid.

– Länsinvånarna har rätt att kräva att vården ges i rätt tid och på rätt nivå enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det måste vara utgångspunkten för all planering av vården. Det är helt klart att framför allt Akademiska sjukhuset behöver mer resurser för att kunna möta behoven, säger Sören Bergqvist, regionråd V, i Region Uppsala.

Köerna i vården är inget nytt problem. De fanns redan under det förra, borgerliga styret i regionen. Men Vänsterpartiet anser inte att S och MP gör tillräckligt för att komma till rätta med dem.

– Det saknas satsningar i deras budget för att klara vårdköerna som fortfarande är mycket långa och målet att klara vårdgarantin omnämns inte ens, säger Sören Bergqvist.

Vänsterpartiet vill också göra en särskild satsning på arbetet mot psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa har blivit en ny folksjukdom, inte minst bland unga kvinnor. Därför tycker vi det är viktigt att vården ges mer resurser på det området. Vi har avsatt 15 miljoner till det i vårt budgetförslag, säger Sören Bergqvist.

Utöver förstärkningar i vården vill även Vänsterpartiet förbättra kollektivtrafiken genom att återinföra ett månadskort för Uppsala tätort för 550 kronor, samt utöka zon ett. Vänsterpartiet säger också nej till ökade taxor i kollektivtrafiken.

– Det är viktigt ur miljö- och klimatsynpunkt att kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen, säger Sören Bergqvist.

Så här vill Vänsterpartiet stärka vården i Uppsala:

  • Satsningar på ökad bemanning och på arbetsmiljön inom vården för att komma till rätta med personalbrist och höga sjukskrivningstal.
  • Effektiviseringsvinster ska gå tillbaka till verksamheten. Det skulle i dag innebära att 77 miljoner kronor återfördes till hälso- och sjukvården.
  • Slopat effektiviseringskrav på primärvården som redan är mycket slimmad.
  • 15 miljoner kronor till en särskild satsning på arbetet mot psykisk ohälsa.

Läs hela budgetförslaget här

Kontaktuppgifter:
Sören Bergqvist, regionråd, V, Region Uppsala.
Tel: 070-358 75 78
[email protected]

Skriv en kommentar