Nyheter

Vänsterpartiet om flyktingkatastrofen

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 11.22.52 fm

Världen står nu inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig och terror. I Sverige har vi den senaste månaden sett en liten del av alla de hundratusentals som tagit sig över Medelhavet för att söka skydd. Dessa människor har en lång flykt bakom sig och behöver nu hjälp att söka asyl eller ta sig vidare till tänkt slutdestination; ofta till Norge eller Finland.

En våg av medmänsklighet har dragit över vårt land, det är en välgörande fläkt i mörka tider. Det civila samhället i Sverige har mobiliserat på ett helt fantastiskt sätt med boende, mat, kläder, pengar till resor etc.

Vänsterpartiet är genom alla våra medlemmar och företrädare en del av detta enorma engagemang.

Att människor dör på sin flykt in i EU beror på att det inte finns några lagliga vägar. Bara under 2015 har fler än 2000 människor dött under sin flykt över Medelhavet i sjöodugliga båtar. Det finns inga lagliga sätt att ta sig till EU om man är i behov av att söka skydd. EU har gemensamt visumtvång för medborgare från i princip alla länder i världen i vilka det pågår konflikter och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet begärde 25 september en särskild debatt i riksdagen med anledning av flyktingkatastrofen. Syftet var att få regeringen att svara på vilka åtgärder de tänker vidta för att göra det möjligt för människor att ta sig in i Sverige och EU på ett säkert och lagligt sätt. Regeringen blev oss skyldiga svaren.

Vi, politiska företrädare tillsammans med er medlemmar, fortsätter i oförminskad styrka att driva på för en human flyktingpolitik som sätter rätten att söka asyl i centrum.

Vänsterpartiet om lagliga, säkra vägar
Vänsterpartiet har länge drivit på för att skapa lagliga, säkra vägar in i EU. Vi vill ta bort det s.k. transportöransvaret, häva Dublinförordningen, ta bort viseringskrav för människor som kommer ifrån länder som befinner sig i krig och konflikt och möjliggöra för utfärdande av humanitära visum med mera. Vi har återkommande krävt att EU ska prioritera livräddande insatser framför ökad gränsbevakning.

Den enda fungerande legala vägen för flyktingar som finns nu är det som kallas vidarebosättning/kvotflyktingar.

Läget är akut. Vi måste göra något nu och vi kan inte enbart vänta på att EU:s medlemsländer ska komma överens om tvingande flyktingkvoter, vilket står på dagordningen.

Vänsterpartiet har därför prioriterat tre krav riktat mot regeringen och lagt förslag om lagförändringar i riksdagen. Dessa tre krav går förhållandevis snabbt att åtgärda och Sverige kan ensamt besluta om dessa utan EU:s inblandning.

Vänsterpartiets tre krav för att skapa lagliga vägar:

 1. Vidga möjligheten till familjeåterförening. Kan fler familjer på flykt återförenas, slipper fler människor den livsfarliga flykten över Medelhavet.
 2. Höj Sveriges andel kvotflyktingar kraftigt. I dag ligger den på 1900 personer. Antalet kvotflyktingar in i EU är lågt och löser inte den flyktingkatastrof som råder, men att höja kvoten räddar liv.
 3. Sverige ska genast sluta sända tillbaka asylsökande till Ungern enligt Dublinförordningen. Ungern är inget säkert land att söka asyl i.

Vänsterpartiet om transitflyktingar
En del av dem som nu kommer till Sverige söker inte asyl här utan vill vidare. Det har rått stor oklarhet om vem som ansvarar för flyktingar på genomresa medan de är i Sverige. De insatser som hittills gjorts av frivilligorganisationer har varit fantastiska. Frivilliga har ställt upp och på dagar, kvällar och nätter lagat mat, delat ut sängkläder, gett råd och samtalat med trötta, traumatiserade vuxna, lekt med barnen och ordnat insamlingar. Nu krävs att regeringen visar hur ansvarsfördelning och samordning av insatser kring framförallt flyktingar på genomresa ska se ut. Situationen på många håll i landet, främst Malmö, Göteborg och Stockholm, är ohållbar.

Vänsterpartiet ställer tre krav vad gäller transitflyktingar:

 1. Att regeringen tar ansvar för att klarlägga ansvarsfördelning och hur insatser kan samordnas kring transitflyktingar.
 2. Att regeringen tar ansvar för att flyktingar som vill vidare kan nå sitt slutmål.
 3. Att storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö upplåter lokaler för övernattning för flyktingar på genomresa i Sverige.

Detta kommer nu Vänsterpartiet att driva på nationell nivå och kommunalt i storstadskommunerna.

Vänsterpartiet och flyktingmottagning
Vänsterpartiet vill att alla kommuner i Sverige ska vara skyldiga att planera för ett flyktingmottagande. Det är viktigt att markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Det ska inte gå att välja bort, lika lite som man kan välja bort skola eller äldrevård.

Det är ett lagförslag som regeringen även anammat och beslut väntas under hösten. Parallellt höjs ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet kraftigt.

Redan nu genomförs viktiga steg mot arbete och etablering för nyanlända. Vänsterpartiet och regeringen har under höstens budgetförhandlingar kommit överens om ett etableringspaket. Det handlar bl. a. om ett snabbspår in på arbetsmarknaden, om att bygga fler bostäder, tidigare språkträning, skräddasydda yrkesutbildningar, satsningar på civilsamhället för att förbättra nyanländas etablering. Med mycket mera.

Läs mer här: Regeringens etableringspaket: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-etableringspaket/

Vad kan din kommun göra?
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Migrationsverket och kommunerna har alla enligt lag olika ansvarsområden inom flyktingpolitiken. Den nivå du som lokal vänsterpartist lättast kan påverka är förstås kommunen; inte minst att se till att kommunen gör vad den kan för att samordningen med de övriga myndigheterna ska fungera så bra som möjligt, vilket ofta underlättas om kommunen är proaktiv och avsätter vissa resurser för detta.

Just nu råder det akut brist på asylboende runt om i Sverige och privata aktörer tjänar stora pengar på denna bostadsbrist. Vinstintresset i flyktingmottagandet behöver trängas undan på sikt, men vi vill inte lägga ett rakt förbud här och nu eftersom det riskerar att innebära att kommunerna inte kan ta emot lika många människor i nöd.

Vad kommunerna kan göra under tiden är att inventera lokaler som kan tjänstgöra som boende för asylsökande. Med en genomtänkt kommunal strategi minskar risken för att det är oseriösa, vinstmaximerande aktörer som styr etableringsprocessen.

Till exempel kan en kommun hitta bostäder och teckna avtal direkt med Migrationsverket. Vi slipper då oseriösa aktörer, vilket blir mer kostnadseffektivt för alla. Om kommunerna ansvarar för och styr upp boendena, ökar dessutom möjligheterna att lägga dem där möjligheterna till inkludering och god samhällsservice är bäst, vilket både är bra för flyktingarna, lokalsamhället och kommunen.

Oavsett i vilket skede en flykting befinner sig i den juridiska processen är det viktigt att mobilisera lokalsamhället och inte minst föreningslivet. Det kan handla om att vara medspråkare i SFI, introducera till lokala fotbollsklubben; ta med intresserade till olika aktiviteter.

Det går också att ställa krav på både kommunala och privata bolag och verksamheter, till exempel vid upphandlingar. Vänsterpartiet/kommunen i Örebro har drivit på för högre krav på socialt ansvar vid kommunala upphandlingar. Krav som inneburit att unga människor och människor som står långt från arbetsmarknaden ska beredas sysselsättning eller traineeplatser. Detta kan med fördel även appliceras på nyanlända. Landstinget i Västmanland har hittat ett sätt att organisera vården för att nå de nyanlända i länet; ett exempel man med fördel kan ta efter.

Vad kan du som privatperson göra?
Det civila samhället, det vill säga du och jag, har varit helt avgörande för att flyktingar har fått tak över huvudet, en madrass att sova på, mat att äta, hjälp att komma vidare på sin resa.

Vi kommer att behövas en lång tid framöver.

Nedan finns länkar till ett par grupper/organisationer, där du kan hitta mer information och/eller engagera dig.

 1. Gå med i en tillsammansgrupp. Tillsammansskapet är en plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället.
  Länk här: http://tillsammansskapet.se/
 2. Bli kontaktperson för ensamkommande barn- och ungdomar eller flyktingvän/god man/familjehem. Titta efter information på din kommuns hemsida. I Stockholm t.ex. finns det en volontärverksamhet för ensamkommande flyktingungdomar.

SKL har bra information om god man för ensamkommande. Länk här: http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html

 1. Engagera dig i t.ex.

– Refugees Welcome. Refugees Welcome har startat hjälpgrupper i flera städer i landet där behovet finns. Olika grupper finns att kontakta via t.ex Facebook.

– FARR. Flyktinggruppernas Riksråd är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. http://www.farr.se/sv/om-farr

– RFS. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har en omfattande verksamhet för s k godmanskap för ensamkommande barn http://www.rfs.se/godmanskap/ensamkommande_barn/

– Röda korset. Röda Korset har tillförts 10 miljoner kronor av regeringen för att stärka det humanitära stödet för människor på flykt. Hjälp dem att hjälpa! http://www.redcross.se/pressrum/pressmeddelanden/?itemid=1227640

Ladda ned ”Vänsterpartiet om flyktingkatastrofen” (pdf)

Skriv en kommentar