Okategoriserade

Utveckling av närvård i Uppsala län, satsa på Tierp !

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har i ett gemensamt uttalande talat för närvård i Tierp. Man vill starta ett pilotprojekt i Tierp för en bättre närvård. Förhoppningsvis skulle det goda exemplet sedan kunna spridas i hela länet.

I landstingsstyrelsen finns ett ärende med rubriken ”Utveckling av närvård i Uppsala län”  på dagordningen.

Syftet med närvårdsarbetet är att utgå från befolkningens behov av insatser lokalt och skall inriktas mot patientgrupper som behöver insatser från flera håll under lång tid, t.ex äldre multisjuka, personer med psykisk ohälsa, kroniskt sjuka personer, barn och ungdomar med livsstilsproblem och dementa personer. Samverkan mellan landsting och kommuner ska vara grunden i det lokala vårdsystemet och bygga på ett helhetsperspektiv.

När frågan vid flera tidigare tillfällen diskuterats har bred politisk enighet rått om att detta är en rätt inriktning, och det har bl.a. betonats hur viktigt det är att dessa insatser ges nära den enskilde patienten.

Projektet har sedan 2007 pågått i Enköpings kommun, men det har hittills inte kommit igång. Vad detta beror på har vi inte den hela bilden av, men det har funnits misstroende i dialogen mellan olika aktörer i projektet. Det har t.o.m. antytts att projektet skulle kunna vara ett hot mot Enköpings lasarett, vilket naturligtvis aldrig varit avsikten.

Vi inom socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är angelägna om att skapa fungerande närvård i hela vårt län. Vi tror samtidigt att det skulle vara av stort värde att hitta det goda exemplet, ett exempel där övriga kommuner kan finna inspiration att följa efter.
Exemplet Enköping har tyvärr ”gått i stå”, och riskerar att bli det motsatta, nämligen något som kan tas som intäkt för att närvård inte är värt att satsa på.

Vi bedömer att Tierp är den kommun där de bästa förutsättningarna finns att utgöra pilotfall i detta avseende. Här finns en sammanhållen vårdcentral (Tierps Vårdcentrum), kommunledningen är positiv och kommunens storlek och demografi lämpar sig väl för en utvecklad närvård.

Skriv en kommentar