Okategoriserade

För god hälsa och lika villkor

Landstinget i Uppsala län bedriver en vård i absolut världsklass och har en stark ekonomi. Vi är stolta över vad vi gemensamt åstadkommit under våra år i majoritet samtidigt som vi ser möjligheter till utveckling och förbättring inom många områden. De politiska planeringsförutsättningarna som landstingsfullmäktige antog den 14 juni 2006 är en god grund för en fortsatt positiv utveckling för landstinget och vårt gemensamma budgetalternativ har sin utgångspunkt i det beslutet.

”Reservation” i landstingsstyrelsen 30 oktober 2006

Landstingsplan 2007-2009 och budget 2007

Målet med vår politik är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. De med störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Med vår politik sätter vi de svårast sjuka i centrum och vi prioriterar barns och ungdomars hälsa. Det är ytterst väsentligt att satsa mer på öppenvård inom såväl somatiken som psykiatrin. Vi ser det som självklart att naturen kan verka som balsam för själen och att kropp och själ hör ihop. Vi vill vara en aktiv och ansvarstagande arbetsgivare och vi kämpar för jämställda löner.

Patientavgifter
Vi avvisar bestämt förslaget om att införa patientavgifter för barn och ungdomar. För oss är det självklart att sätta barnens hälsa i centrum. Föräldrarnas ekonomiska situation ska inte få avgöra vilken vård barnen får. Som förälder ska man inte behöva fråga sig om man har råd att uppsöka läkare med sitt sjuka barn. Vi säger även nej till förslaget på höjning av övriga patientavgifter.

De borgerliga partierna vill göra influensavaccinationer avgiftsfria för personer äldre än 65 år, inklusive de friska och arbetsföra, till en kostnad av 5 miljoner kronor. Det finns inga klara samband mellan avgiftsfrihet och vaccinationsgrad, utan det är snarare riktad information som förmår rätt målgrupper att i högre grad vaccinera sig. Förslaget om avgiftsfria influensavaccinationer avvisas. Avgiften ingår redan i högkostnadsskyddet, vilket innebär att äldre med stort vårdbehov inte behöver betala.

Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett
Sjukhuset klarade 2005 för första gången på 13 år att hålla sig inom angivna ekonomiska ramar. Prognosen för 2006 tyder på att sjukhuset kan komma att klara den uppgiften även i år. Det är rimligt att fortsätta ställa krav på en ökad produktivitet och vi föreslår därför ett effektiviseringskrav på 1,2 %. Samtidigt vill vi ge realistiska förutsättningar för Akademiska sjukhuset att klara den ökade produktion som Heby innebär och lägger därför ytterligare 15 miljoner kronor som kompensation för Hebyåtagandet. För Enköpings lasarett föreslår vi ett effektiviseringskrav på 0,4 %.

Primärvården
Primärvården har genomfört en nödvändig omorganisation och gått från en ”stuprörsmodell” som var svår att styra, till en mer ändamålsenlig teambaserad modell. Samtidigt har man haft stora problem med införandet av den nya elektroniska patientjournalen som inneburit driftstörningar och svårigheter att ta fram nödvändiga produktionsmått. Primärvården har trots det i fyra landsomfattande mätningar i rad förbättrat tillgängligheten till husläkare men ändå inte uppnått de höga krav och mål som ställts. Det är därför tillfredsställande att Primärvården nu prövar en modell med en utökad husläkarakut för att avlasta övriga mottagningar. Vi stöder den satsningen och avvisar de borgerliga partiernas förslag på en dygnetruntöppen s.k. ”Cityakut”, som vi menar inte är ekonomiskt försvarbar.

I budgeten för 2006 ställdes 12 miljoner kronor till Primärvårdens förfogande för att anställa psykologer, kuratorer, dietister m fl. Vi vill fortsätta den satsningen på Primärvården med ytterligare 15 miljoner kronor, i första hand för att anställa fler specialistsjuksköterskor. Vi avvisar det borgerliga förslaget om 10 miljoner kronor för nyetablering av privatpraktiker, eftersom det inte utgår från befolkningens behov utan ifrån ett producentintresse.

För 2006 har en rörlig ersättning införts, 150 kr för varje läkarbesök och 100 kr för övriga besök. Det är rimligt att ha samma ersättning för alla sorters besök inom Primärvården och därför föreslås en rörlig ersättning på 150 kr per besök från och med 2007.

Psykiatrin
Under senare år har den psykiska ohälsan ökat och är idag den enskilt största orsaken till sjukskrivning. Det är viktigt att primärvården och psykiatrin utvecklar sitt samarbetar kring dessa patienter och att psykiatrin kan bistå med fler konsultationer. För att klara det uppdraget men även för att kunna förstärka bland annat sin egen öppenvårdsverksamhet vill vi tillföra 10 miljoner kronor till psykiatrin.

Arbetsvärderingen – Jämställda löner
Löneskillnader orsakade av kön ska inte få förekomma och Jämställdhetslagen ställer långtgående krav på arbetsgivare att kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. För att kunna leva upp till lagens krav genomfördes en arbetsvärdering. Redan från början betonades vikten av att politiskt och ekonomiskt ta ansvar för utfallet. Resultatet visade att sex kvinnodominerade yrkesgruppers löner låg för lågt i förhållande till jämförbara andra yrkesgrupper. Landstinget fattade då beslut om att ensidigt lyfta dessa sex grupper till lägsta acceptabla nivån. Kostnaden för detta beräknades till 36 miljoner kronor och en bred majoritet i landstingsstyrelsen (endast moderaterna hade en avvikande mening) ställde sig bakom förslaget att fördela dessa medel under tre år. När nu de borgerliga partierna vill stoppa den sista utbetalningen och plocka bort 12 miljoner kronor från budgeten 2006, bryter man mot det tidigare fattade beslutet och ca 2200 av landstingets anställda berövas utlovad lönehöjning. Detta är ett svek mot i första hand dessa anställda men även ett svek mot kampen för jämställda löner och mot jämställdhetsarbetet inom landstinget.

Grön Terapi / Natur i vården
Vi vill fortsätta med satsningen på grön terapi/natur i vården och anslår 1 miljon kronor för år 2007. Vi är övertygade om att den kan hjälpa till att öka människors välbefinnande och samtidigt spara pengar genom att korta tiden för rehabilitering och minska behovet av till exempel sömnmedel och smärtstillande medicin. De ansökningar om bidrag som kommit in från verksamheterna i år visar på ett stort intresse och engagemang som vi vill ta tillvara.

Heby
Vi välkomnar Heby kommun till Landstinget i Uppsala län. Beslutet om läns- och landstingsbyte har föranlett ett omfattande förhandlingsarbete vilket resulterade i ett avtal om att landstinget skall utföra hemsjukvården åt Heby kommun de kommande åren. Nu föreslår de borgerliga partierna att bevilja Heby kommun en rabatt för hemsjukvården under två års tid. Det är ett ovärdigt politiskt spel som strider mot kommunallagens krav på lika behandling. Det är viktigt att landstinget behandlar alla kommuner likvärdigt och inte ger en kommun fördel framför andra.

Kollektivtrafik
När nu Heby blir en del av vårt län och landsting är det viktigt att skapa samma villkor för medborgarna i Heby som i länet i övrigt. Vi tycker det är rimligt att jämföra Heby med Tierp där medborgarna kan åka dels med Upplands Lokaltrafik (buss och tåg) eller med SJ med sitt länskort. Vi avsätter därför 2,3 miljoner kronor för att kompensera UL för avtalet med SJ och därmed göra det möjligt för Hebyborna att med det vanliga länskortet kunna välja tåg eller buss för resor inom länet.

För Socialdemokraterna        För Vänsterpartiet         För Miljöpartiet

Börje Wennberg                Sören Bergqvist            Annika Forssell


LS reservation budget 2007.pdf

Finansiella antaganden s-v-mp.pdf

Yrkande Budget 2007.pdf

Skriv en kommentar